هیئت مدیره شرکت

heyate odire copy

اعضای هیئت مدیره شرکت:

– مهندس محمد جواد جنابی رئیس‌ هیئت‌ مدیره
– مهندس علیرضا نطاق مدیر عامل
– مهندس امیر رضی نائب‌ رئیس‌ هیئت‌ مدیره
– مهندس امیرمهدی جنابی عضو هیئت‌ مدیره
– مهندس مجید اسداله‌لهی عضو هیئت‌ مدیره