سهامداران شرکت

heyat modire copy

سهامداران شرکت:

شرکت سرمایه‌سازان شیشه‌گستر
شرکت راهسازی پی و پایه پایتخت
مهندس علیرضا نطاق
مهندس مجید اسداله‌لهی
دکتر ولی‌اله ملک‌گرایلی
مهندس امیر رضی