سهامداران شرکت

heyat modire copy

سهامداران شرکت:

مهندس محمد جواد جنابی
مهندس امیرمهدی جنابی
مهندس علیرضا نطاق
مهندس مجید اسداله‌لهی
دکتر ولی‌اله ملک‌گرایلی
مهندس امیر رضی